KPI mittaa yrityksesi eri osa-alueiden suorituskykyä

KPI-mittarit (Key Performance Indicators) ovat arvoja, joiden tarkoituksena on kertoa, kuinka tehokkaasti keskeisimmät liiketoimintatavoitteet saavutetaan. Suomennettuna KPI-mittareita voidaan kutsua suorituskykymittareiksi. 

KPI-mittareita käytetään yrityksissä useilla eri tasoilla strategiatasolta lähtien. Ylätason KPI-mittarit voivat mitata yrityksen liiketoiminnan suorituskykyä, ja alatason mittarit esimerkiksi myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua.

Parhaat mittarit yrityksen menestykselle nousevat yrityksen liiketoiminnan tavoitteista. Ei voida siis yleispätevästi sanoa, mikä KPI-mittari kuvaa menestymistä parhaiten, vaan jokaisen yrityksen on löydettävä itse sopivimmat indikaattorit tavoitteidensa saavuttamisen mittaamiseen.  

SMART-malli tavoitteiden määrittämisen pohjana

Jotta KPI-mittareita pystytään määrittelemään, on ensin määritettävä tavoitteet. Tässä käytetään usein apuna SMART-mallia, jonka mukaisesti tavoitteen on täytettävä seuraavat kriteerit:

S: Specific. Tavoitteen on oltava riittävän tarkasti määritelty ja yksityiskohtainen. 

M: Measurable. Tavoitetta on pystyttävä mittaamaan luotettavasti jollakin selkeällä mittarilla.

A: Attainable. Tavoitteen on oltava realistinen ja saavutettavissa. 

R: Relevant. Tavoitteen pitää olla yrityksen menestyksen kannalta relevantti ja sidoksissa yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. 

T: Timely. Tavoitteen saavuttamisen tulee olla aikaan sidottu. 

KPI markkinoinnin mittaamisessa

Markkinoinnissa KPI-mittarit kertovat yksinkertaistetusti, toimivatko markkinointitaktiikkasi vai eivät. Digitaalisessa markkinoinnissa on tyypillisesti suuri määrä mittareita, mutta kaikkia niistä ei yleensä ole järkevää seurata samanaikaisesti. 

Markkinoinnin KPI:t voivat olla hyvin erilaisia liiketoiminnastasi, tavoitteistasi ja kampanjastasi riippuen. Olennaista on kuitenkin se, että ne ovat samassa linjassa liiketoimintasi tavoitteiden kanssa.

Markkinoinnin tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi

Jokaiseen yllä mainittuun tavoitteeseen on helppo johtaa mittari, joka kertoo tarkasti tavoitteen toteutumisen tarkasteltavalla aikavälillä.

Lue myös artikkeli Mitä on Performance marketing?

Miten markkinoinnin KPI-mittaristo rakennetaan?

  1. Lähtötason kartoittaminen. Ensimmäinen askel on selvittää nykytilanne, jotta tiedetään, mistä lähdetään liikkeelle ja mihin lukuihin jatkossa mitattuja tuloksia verrataan. 
  1. Mittareiden valitseminen ja tavoitetasojen määritteleminen. Seuraavaksi valitaan KPI:t ja asetetaan niille tavoitetasot, joihin halutaan päästä tietyssä ajassa. 
  1. Mittariston rakentaminen ja seuraaminen. Tavoitteista ja mittareista riippuen seurantaan tarvitaan erilaisia työkaluja. Googlen työkaluilla päästään jo pitkälle: esimerkiksi Google Analytics tarjoaa hyvät mahdollisuudet verkkosivujen tapahtumien mittaamiseen ja seurantaan. 

Hyvät KPI-luvut eivät ole ainoa avain onneen

Vaikka mitattavat tavoitteet ovatkin digitaalisessa markkinoinnissa kaiken keskiössä, joskus on myös paikallaan miettiä lukujen lisäksi muitakin ulottuvuuksia. Luvut eivät aina välttämättä kerro kaikkea, ja esimerkiksi liidien runsas määrä ei anna aihetta juhlimiseen, jos liidit ovat huonolaatuisia eikä niistä synny kauppaa.

Toisaalta taas positiivisia vaikutuksia voi hyvinkin syntyä, vaikka ne eivät ilmenisi mittaustuloksissa. Esimerkiksi sosiaalisen median mainos ei välttämättä saa aikaan välitöntä toimintaa, jolloin vaikutus ei näy käytetyissä mittareissa. Mainoksen nähnyt henkilö voi kuitenkin aikansa harkittuaan hakeutua yrityksen verkkosivuille orgaanista reittiä pitkin ja tilata tuotteen, joka mainoksessa esiintyi. 

Lue lisää mainonnan attribuutiomalleista, jotka tarjoavat määritystapoja sille, mikä painoarvo kullekin digitaalisen markkinoinnin kohtaamispisteelle annetaan. 

Kolmanneksi on syytä muistaa myynnin rooli markkinoinnin aikaansaamien liidien kääntämisessä myynniksi. Yhteistyön markkinoinnin ja myynnin välillä on oltava sujuvaa, jotta saavutetut tulokset konkretisoituvat kaupoiksi parhaalla mahdollisella tavalla. 

Haluatko asiantuntevan kumppanin digitaalisen markkinointisi toteuttamiseen ja mittaamiseen? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan toimiva kokonaisuus!

» Laita meille viesti tai soita

28.10.2021